شکایت آدم از پروردگاردرمورد شیطان وعنایت توبه!!

در روایت است که آدم (ع)به پیشگاه باریتعالی شکوه بردند که: پرودگارا

شیطان را بر من سلطه بخشیدی و وسوسه هایش را همچون خون در

رگهایم روان ساختی به من نیز جیزی در برابرش عنایت کن.

 

خدا فرمود: ای آدم! هر کس از فرزندانت که به اندیشه گناه افتد در نامه

کردارش نمی نویسم مگر انجامش دهد و هر کس به اندیشه کار نیکی

افتد پاداش آنرا برایش می نویسم واگر انجامش دهد ده برابر برایش

مینویسم.

آدم گفت:پروردگارا بیشتر میخواهم

 

خدا فرمود: هر کس از فرزندانت ه به گناه بیافتد وسپس توبه کند گناهش را می آمرزم.

آدم گفت: پروردگارا بیشتر میخواهم

خدا فرمود:در توبه را برایشان باز میگذارم تا هنگامی که جانشان به گلو

رسد

آدم گفت:پروردگارا همین بس است

 / 1 نظر / 11 بازدید
ساحل دریا

سلام دوست من...متن بسیار زیبایی بود...موفق باشید...منظر دیدن پیامت هستم...خوش باشی