دریا

دل به دریا سپردن غنیمته: خواستم بگم تو دریای منی گفتم آمدم به دریا تا به آرامش برسم به دریای محبت ولی هنوز به چشم قطره ای نگاهم میکنی!!!!!!!!


/ 2 نظر / 10 بازدید
رامین

خدایا حواست هست؟! صدای هق هق گریه هایم... از همان گلویی می آید که تو... از رگش به من نزدیک تری!!!