دوستی های قدیمی

دوستی های دیرینه معنای زندگی

هستند

هرجا هستی باش به یادت حس خوبی

دارم


/ 7 نظر / 11 بازدید
مجید

خوبی مریم خانم چه خبرا خوش میگذره ؟

مجید

کم پیدا شدی خانم دکتر

mohammadjavad71

...........@@@ ............@@@@@@@@@ ...............@@@@@@@@@ ....................................@@ ....................@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ......................@@ .................................................. @@@...............................@@@ @@@................................@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@ ...@@@@@@@@@@@@@@ ..................@@...@@ ..................@@...@@ ......................@@ ......................@@ ............................ ...............@@@@ .............@@.......@ ................@@@@@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ..............................@

حسین

سلام دمت گرم خیلی حرف قشنگی زدی[لبخند]