دل

لعنت به تو ای "دل" که همیشه جایی جا می مانی که تورا نمی خواهند!!!!!!!

/ 5 نظر / 4 بازدید
سپیده

عزیزم یک روزی یکی قدر دل مهربونت را می دونه[گل]

عباس راه چمندی

...ناراحت نباش به جهنم، مگر دریا مرد از بی بارانی؟!

[ناراحت][ناراحت][ناراحت][گریه]

آزاده

[ناراحت][ناراحت][ناراحت][گریه]