نتیجه زندگی

نتیجه زندگی چیزهایی نیست که جمع میکنیم!

بلکهقلب هایی است که جذب میکنیم!!!!


/ 2 نظر / 18 بازدید
سرمه

چه بخشنده خدای عاشقی دارم که می خواند مرا باآنکه می داند گنهکارم ،دلم گرم است، میدانم بدون لطف او تنهای،تنهایم، ای دوست برایت من خدا"را آرزو دارم.